I Børnehaven er udgangspunktet at skabe et læringsmiljø, hvor omgivelserne og de ydre rammer giver mulighed for og er inspirerende for børnenes udvikling. Børnene skal have mulighed for at udtrykke deres egne tanker, følelser, hensigter og adfærd gennem ord og handling, og hvor vi har respekt og forståelse for forskelligheder i deres oplevelser og udtryk.

Læring foregår som gensidige processer i relationer mellem børn og voksne og børnene indbyrdes. Læring fordrer fokus på børns egen aktive deltagelse og nysgerrighed — og den foregår altid på flere planer samtidig — for børns læring styrkes gennem brug af alle sanser.

I Børnehaven vægter vi legen og dens betydning højt. Når man leger, bevæger man sig, og man kan ikke bevæge sig uden at bruge sine sanser. Med fokus på legen som udgangspunkt i de 6 læringstemaer i læreplanerne, mener vi, at vi har fat i grundstenen for børnenes udvikling.

Børns leg har stor betydning for deres udvikling, legene danner nemlig grundlag for mange læreprocesser. Det er gennem denne legende læring, at børn eksperimenterer, øver sig, bearbejder Deres oplevelser, tilegner sig viden og får erfaringer om hvordan verden hænger sammen.

Der er forskellige muligheder at opnå læring på, den bevidste og den ubevidste læring. Det er derfor vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvilke rum og muligheder, vi giver børnene for læring.

  Børnene har ringe indflydelse på indhold og form Børnene har høj indflydelse på indhold og form
Den voksne har høj indflydelse på indhold og form

1.    læringsrum
Voksen skabt læring.
Den voksne går foran barnet

Eksempel:
Den voksne spiller trommer og fortæller børnene hvad de skal gøre

2.    læringsrum
Voksen støttet læring.
Den voksne går ved siden af barnet.

Eksempel:
Børnene finder små dyr i skoven. Sammen med den voksne undersøger de i bøger hvad det er for dyr de har fundet

De voksne har lav grad af indflydelse på indhold og form   3.    læringsrum
Fri leg og spontane oplevelser.
Den voksne går bagved barnet.

Eksempel:
Vi vil bygge huler siger Magnus. Vi du gi´ os nogle tæpper? Vi kan nemlig godt selv.

Læringsmiljø

Vi ønsker at skabe rum der automatisk udvikler børnenes nysgerrighed for sprog, bevægelse, det nære, omverden og udvikling generelt på en legende måde, samt skabe rum der støtter op om børnenes motoriske udvikling, sociale relationer samt udvikling af deres sociale kompetencer.

I Børnehaven har vi mange rum der indbyder til forskellige former for leg og læring. I børnehaven har vi tre store grupperum.. en gymnastiksal.. et tumlerum.. et legorum… et kuglerum/sanserum samt en stor garderobe som vi også definere som et rum for leg.

De tre grupperum rummer flere forskellige funktioner. De er inddelt i små lege områder, hvor der er mulighed for aktiv bevægelse, at bygge, konstruerer, spille, tegne og male samt læse og slappe af..

Ligeledes har vi mange muligheder for at afspille musik, mobile legerebskaber samt udklædningstøj, hvilket giver mulighed for at optræde med forskellige udtryksformer som teater, sang og musik..

For os er det vigtigt at læringsmiljøerne er inkluderende, forstået på den måde, at udviklingen af det enkelte barn kan understøttes i det store fællesskab, som en del af vores daglige praksis.

Vi bestræber os på, at legeredskaber der understøtter børnenes grundmotoriske udvikling er tilgængelige i børnehøjde, så børnene kan blive inspireret til aktiv leg der udvikler og understøtter deres motorik (gynger, madrasser, balanceredskaber).

Vi bestræber os på, at indrette børnehavens rum således at der er mulighed/fleksibilitet for forskellige former for kreative og fysikaktiviteter af varieret art, da børn lære og udvikler sig med via kroppens sanser… Nævnes kan:

Synsanen, følesansen, høresansen, lugtesansen, samt vores tre indre sanser Labyrintsansen(vores ubevidste balance) taktilsansen( følesansen)kinæstesisansen( muskel og led) Disse tre indre sanser beskrives nærmere under vores bevægelses politik.

Overordnet mål med at skabe et godt læringsmiljø er, at:

 • Alle børn har mulighed for at udvikle sig og lære både individuelt og sammen med andre.
 • Alle børn har mulighed for at lege, udvikle deres sprog og sociale kompetencer.
 • Alle børn er en del af et børnefællesskab.
 • Understøtte børns nysgerrighed og grundmotoriske udvikling.
 • At læringsmiljøet er inspirerende og et trykt sted at være.

Vores læringssyn

I Børnehaven ser vi læring som erfaringer. Erfaring sker primært igennem sanseoplevelser. Den viden man erfarer, bygger videre på ens tidligere erfaringer, derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt i det enkelte barns udvikling, interesser og formåen.

Læring er at mestre noget nyt og tilegne sig ny viden. Læring finder sted hele tiden f.eks. gennem børnenes leg, hverdagens rytme og planlagte projekter.

Udvikling for os er læring. Vi mener, at barnets vigtigste beskæftigelse er leg.  Udvikling af barnet kommer indefra og via fri leg og spontane aktiviteter øver barnet sig, tilegner sig viden og udvikle erfaring, som giver, en børnene en forståelse af deres hverdag, sig selv og andre.

Læringsmiljøet skal være rart, indbydelse og inspirerende, så børnene oplever trykhed, respekt og nærvær. Det er personalet, som har ansvar for, at der er en god atmosfære i huset. Børnene skal opleve anerkendelse og positive voksne. Børnene skal opleve at de bliver set og hørt, og at der er tid til omsorg og nærvær.

For os er det vigtigt at

 • Den voksne påtager sig ansvaret for barnet og dets trivsel, sådan at barnet kan udvikle dets ressourcer til kompetencer, men også at barnet lære at det har et medansvar og selv skal kan gøre en indsats.
 • Vi som pædagogisk personale, sætter og skaber rammerne for, at barnet har mulighed for at udvikle sig, og få den støtte og hjælp, som det har brug for.
 • Se barnet i den kontekst det indgår i, samt have opmærksomhed rettet på evnen til at begå sig i en gruppe. Der for tager vi udgangspunkt i det enkelte barn i gruppen, hvilket også fordrer, at barnet kan tilsidesætte egne behov for fælleskabet.
 • For at give alle lige muligheder, møder vi dem forskelligt. Dermed mener vi, at tage hensyn til barnets alder, køn og personlighed. Vi arbejder med den anerkendende pædagogik.
 • Vi benævner barnets initiativer, så de føler sig set og anderkendt, og de bliver synlige for deres kammerater og omgivelser.
 • Vi benævner barnets følelser, så de lære at kæde ord og følelser sammen og samtidig oplever accept af deres følelse.
 • Vi anvender positiv ledelse, dvs. at det er den voksnes ansvar, at skabe en god atmosfære, at fortælle barnet, hvad det kan /skal gøre, at give detaljerede anvisninger, og at skabe fælles fokus.