Vedtægter for Gnisten, Frøbjerg-Orte Friskoles børnehave og vuggestue.

Privatinstitution oprettet efter Friskolelovens § 36 a og dagtilbudslovens § 20

Tillæg til Frøbjerg-Orte Friskoles (FOF) vedtægter.

Frøbjerg-Orte Friskoles CVR nummer er 16732079

§1

Stk. 1

I henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer vil FOF indføje i sin vedtægt, at friskolen efter

godkendelse i Assens Kommune kan drive privatinstitution efter reglerne i friskoleloven og dagtilbudsloven.

Friskolens bestyrelse udgør således den ansvarlige bestyrelse for hele FOF og børnehave, som privat institution.

Stk. 2

Privatinstitutionens navn er Børnehaven og Vuggestuen Gnisten. Gnisten er hjemmehørende Orte Vejsmark 20, 5560 Årup, i Assens kommune.

§2

Formål og mål.

Institutionen drives i henhold til Dagtilbudslovens § 19, stk. 3.

Formålet er at virke som daginstitution for børn i alderen 0-3 og 3-6 år.

Institutionen skal, i samarbejde med forældrene skabe rammer, der fremmer børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed. Institutionen er åben for alle, der kan tilslutte sig børnehavens formål og arbejdsmåde.

Institutionen og dens pædagogiske arbejde skal medvirke til opvækst og læring i et samfund med demokrati, medbestemmelse og folkestyre.

Institutionen skal opfylde lærings målene i dagtilbudsloven og de til enhver tid gældende mål og rammer for børns ophold i dagtilbud, herunder krav, kommunen stiller, i henhold til kravspecifikation.

Institutionen har til mål at fremme alsidig udvikling hos det enkelte barn, hvor barnet, i en tryg og glad atmosfære får lyst til at lære og udfolde sin fantasi.

I institutionen arbejdes målrettet med det enkelte barns motoriske og kropslige udvikling, som grundlag for al videre indlæring.

Institutionen har til mål at fremme børnenes evne til at deltage i et aktivt fællesskab.

I institutionen arbejdes der praktisk og pædagogisk via institutionens pædagogiske lærerplaner.

§ 3

Optagelse.

Stk. 1

Børnehaven og vuggestuen fører ventelister over børn, der ønskes optaget i børnehaven.

Stk. 2

Børn med søskende i vuggestuen, børnehaven eller friskolen har fortrinsret. Børn optages under hensyntagen til aldersfordelingen i vuggestuen og børnehaven.

§ 4

Ind- og udmeldelse.

Ind- og udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den første i måneden. Ind- og udmeldelser foretages skriftlig efter henvendelse til børnehavens eller friskolens kontor.

§ 5

Gnistens bestyrelsessammensætning.

Stk. 1

Gnistens bestyrelse består af 6 medlemmer. 5 af disse medlemmer er forældre til børn i vuggestuen eller børnehaven.

1 medlem er bestyrelsesmedlem fra FOF bestyrelse, udpeget af bestyrelsen på FOF.

Leder og medarbejder repræsentant deltager i møderne.

Gnistens bestyrelse vælges på generalforsamling, som afholdes hvert år i april.

Stk. 2

Forældremedlemmer af Gnistens bestyrelse vælges for 2 år af gangen. Der vælges 2 forældrerepræsentanter, forskudt af hinanden. I lige år vælges 2 forældrerepræsentanter, i ulige år vælges 3 forældrerepræsentanter. Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget.

Der vælges 1 suppleant for forældrerepræsentanten. Disse vælges for 1 år af gangen.

Stk. 3

Valgbare og valgberettigede, er forældre til børn i Gnisten med forældremyndighed over barnet, eller voksne, som har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.

Personer ansat i vuggestue, børnehaven eller friskolen kan ikke vælges til forældrerepræsentanter.

§ 6

Generalforsamling.

Generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetæller

4. Formanden for Gnistens bestyrelse og Gnistens leder aflægger årsberetning og fremlægger

læringsplaner.

5. Skolens kassér/forretningsfører fremlægger regnskab.

6. Børnehavens bestyrelse fremlægger budgetforslag.

7. Indkomne forslag.

8. Valg af medlemmer til Gnistens bestyrelse.

9. Valg af suppleanter til Gnistens bestyrelse.

10. Eventuelt.

Ved fremmøde til generalforsamlingen, kan hver fremmødte stemmeberettigede afgive 1 stemme, uanset antal børn i Gnisten.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Valg til forældremedlemmer til institutionsbestyrelsen sker ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed kan der finde omvalg sted.

Generalforsamlingen foregår i april måned.

Der indkaldes senest 14 dage før.

Indkomne forslag skal være Gnistens bestyrelse i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

§ 7

Gnistens bestyrelse.

Gnistens forældrebestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand  én uge efter, på ugedagen, efter generalforsamlingen.

Formanden skal vælges blandt forældrerepræsentanterne og er ansvarlig for mødeindkaldelse og udarbejdelse af dagsorden.

I tilfælde af formandens frafald, træder næstformanden i dennes sted.

Gnistens bestyrelse afholder mindst 4 årlige møder.

Indkaldelsen med tilhørende dagsorden skal ske senest 7 dage før mødet.

Et flertal af Gnistens bestyrelse kan forlange afholdelse af møde, dette sker ved henvendelse til formanden.

I ekstraordinære tilfælde kan der indkaldes til møde med øjeblikkeligt varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede. Beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed har bestyrelsesformanden den afgørende stemme.

Bestyrelsen fører referat, der underskrives af samtlige, deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

§ 8

Gnistens leder.

Gnistens daglige leder er ansvarlig overfor friskolens bestyrelse og friskolens leder.

Gnistens leder varetager den daglige pædagogiske og administrative ledelse af Gnisten, under ansvar for både Gnistens bestyrelse, skolens leder og skolens bestyrelse.

Ansættelser og afskedigelser af fast personale varetages af børnehavens leder, efter indstilling til skolens leder og skolens bestyrelse. Gnistens bestyrelse har indstillingsret til personale, som skal arbejde/arbejder i Gnisten.

I afskedigelsessager er personalerepræsentanten i bestyrelsen udelukket fra møderne.

Børnehavens leder skal, i samarbejde med Gnistens bestyrelsesformand forberede Gnistens bestyrelsesmøder og forelægge emner til drøftelse.

Gnistens leder ansættes og afskediges af friskolens leder og friskolens bestyrelse.

Skolens leder og skolebestyrelsens medlemmer kan, efter nærmere aftale, deltage i Gnistens bestyrelsesmøder, uden stemmeret.

Gnistens leder skal til hver en tid følge lovgivningen, for eksempel i henhold til pædagogiske lærerplaner, børnemiljøvurderinger, sprogvurdering og så videre.

§ 9

Gnistens bestyrelsesarbejde.

Gnistens bestyrelse påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og de regler, der til en hver tid er gældende for institutionens ledelse og drift.

Gnistens bestyrelse godkender hvert år en årsplan for det kommende års pædagogiske arbejde.

Årsplanen indeholder, som minimum: Pædagogiske principper, overordnet målsætning, handlingsplan, mål og handleplan for forældresamarbejde.

Gnistens bestyrelse træffer beslutninger om åbningstider, feriedage, årlige lukkedage, inden for de af Assens kommune, givne rammer.

Gnistens bestyrelse udarbejder en vedligeholdelsesplan og indstiller denne til skolens bestyrelse.

§ 10

Friskolens bestyrelse.

Friskolens bestyrelse fastsætter budgetramme til opfyldelse af de mål og rammer, der overordnet er bestemt ved aftale med Assens kommune. Bestyrelsen i Gnisten fastsætter principperne for Gnistens daglige virke, indenfor denne budgetramme.

Friskolens bestyrelse træffer endelig beslutning om regnskab – budgetforhold, løn-og overenskomst, fastsættelse af forældrebetaling samt opkrævning heraf og ansættelse og afskedigelse af personale.

Det er endvidere friskolens bestyrelse, der træffer beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud, inden for de rammer, der er udstukket i ”Bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler” og skolens vedtægt.

Skolens midler må ikke anvendes til dagtilbud.

I tilfælde af privatinstitutionens nedlæggelse vil dette ske inden for rammerne af friskolens vedtægter og den kommunale kravs specifikation, som børnehave og vuggestue skal opfylde.

§ 11

Ændringer i vedtægter besluttes i friskolens bestyrelse efter høring/indstilling fra børnehavens bestyrelse. Dette tillæg til FOF´s vedtægter skal forelægges Assens kommune til endelig godkendelse.

§12

Frøbjerg Orte friskole sender på Gnistens vegne årligt et revideret årsregnskab med revisor påtegning til Assens kommune.