Forretningsorden for Børnehaven Gnisten Frøbjerg-Orte

 

Ansvar/samarbejde.

1.

Bestyrelsen arbejder med forældreråds kompetencer.

2.

Bestyrelsen arbejder for at sikre Gnistens interesser.

3.

Bestyrelses formand skal deltager i skolebestyrelsens møder under punkter vedrørende Børnehaven, SFO og budget for disse.

Formanden kan udpege et medlem fra bestyrelsen til deltagelse i skolens bestyrelsesmøder som stedfortræder eller repræsentant for dennes ansvarsområde. 

4.

Bestyrelsen deles op så hvert medlem får ansvar for et af følgende punkter.

 1. Bygninger
 2. Legeplads (udenoms området)
 3. Promovering (medie opmærksomhed)
 4. Legat/tilskudssøgning
 5. Gennemgang af afstemningsprocedure i henhold til vedtægter.
 6. Forslag til dirigent.
 7. Forslag til referent.
 8. Forslag til stemmetæller.
 9. Traktement og andre praktiske aftaler.
 10. Afdække hvilke kompetencer man kunne ønske i bestyrelsen, for at styrke bestyrelsesarbejdet i en positiv udvikling.
 11. Input til formandens årsberetning.
 12. Udarbejdelse af dagsorden for generalforsamlingen.
 13. Underskrivelse og gennemgang af tavshedspligt.
 14. Gennemgang af vedtægter
 15. Gennemgang af forretningsorden.
 16. Gennemgang af politiker, inklusive politikker for hele FOF som samlet institution.
 17. Valg af referent.
 18. Godkendelse af dagsorden.
 19. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 20. Orientering fra daglig leder.
 21. Orientering fra repræsentant fra skolens bestyrelse.
 22. Forberedelse for investering/budget indberetning til skolebestyrelsen.
 23. Planlægning af generalforsamling.
 24. Orientering fra formanden fra skolebestyrelsesmøder.

5.

Bestyrelsen er ansvarlig for Gnistens politiske retning.

6.

Gnistens daglige drift administreres af børnehavelederen og skolebestyrelsen.

7.

Børnehavens forældre inviteres til skolens generalforsamling.

For at opnå stemmeret til skolens generalforsamling kræves medlemskab af skolekredsen.

8.

Forretningsordnen skal evalueres og forlægges skolebestyrelsen til godkendelse mindst en gang årligt.

9.

Børnehavens leder skal hvert år fremlægge den pædagogiske årsplan for bestyrelsen.

Hvor punkter der skulle falde under bestyrelsens ansvarsområder skal fremhæves. Hvorefter bestyrelsen uddelegere punkterne blandt bestyrelsesmedlemmerne.

 

Kompetence opbygning.

 

Alle nye medlemmer af bestyrelsen skal tilmeldes Friskoleforeningens bestyrelseskursus ved først kommende udbudte kursus.

Formand for Gnistens bestyrelse og formand for skolens bestyrelse er garanter for samarbejde imellem de to bestyrelser. Der afholdes møder ved behov og mindst 4 gange årligt.

Friskolens bestyrelse udpeger hvert år, efter skolens Generalforsamling, et bestyrelsesmedlem, som deltager i Gnistens bestyrelsesarbejde.

 

Generalforsamling

 Formanden træffer aftaler og kan uddelegere opgaver, men er ansvarlig for opgavernes udførelse.

1.

Børnehavens daglige leder indkalder til generalforsamling senest 3 uger før.

Forslag til behandling på Generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen.

Forældrene opfordres til at komme med forslag til Generalforsamlingens dirigent.

Gnistens bestyrelse afholder bestyrelsesmøde umiddelbart efter fristens udløb mhp behandling af indkomne forslag.

2.

Generalforsamling finder sted i perioden 1 til 30 april.

3.

Bestyrelsen forbereder Generalforsamlingen med minimum følgende punkter:

4.

Indholdet i dagsordnen for generalforsamling findes i vedtægter.

5.

Valg af medlemmer og suppleant sker ved 2 særskilte valg.

Til hvert valg kan hver fremmødte stemmeberettiget afgive en stemme til hver bestyrelsesperiode på valg.

6. 

Formanden udarbejder beretning for det forløbende år. Udkastet gennemgås med næstformand og daglig leder senest 14 dage før.

Ved formandens forfald fremlægger næstformanden årsberetningen.

7.

Daglig leder udarbejder beretning for det forløbende år. Udkastet gennemgås med formand senest 14 dage før.

8.

Bestyrelsesmappen udleveres til den nyvalgte bestyrelse straks efter valget.

Konstituerende bestyrelsesmøde.

1.

Den ny bestyrelse konstituerer sig selv på bestyrelsesmøde ugedagen efter Generalforsamlingen. Der vælges formand, næstformand og sekretær. Hvis det ønskes, stemmes skriftligt blandt de opstillede kandidater til ovennævnte poster.

2.

Den siddende formand er fungerende formand til bestyrelsen har valgt ny formand.

Dette er også gældende ved ikke genvalg af formanden.

3.

Forretningsordnen, vedtægterne og politiker gennemgås.

4.

Tavshedspligt underskrives og forvaltningsloven og dagtilbudsloven gennemgås.

5.

Datoer for årets bestyrelsesmøde fastsættes.

Årets bestyrelsesmøder

 

Formanden træffer aftaler og kan uddelegere opgaver, men er ansvarlig for opgavernes udførelse.

 

1.

Bestyrelsen mødes som udgangspunkt hver 6 uge. Som minimum 4 gange om året i henhold til vedtægter.

2.

Følgende punkter skal indgå i dagsordnen i løbet af året.

Bestyrelsesmappens indhold.

 

1.

Velkomstbrev

2.

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde.

3.

Børnehavens forretningsorden og vedtægter.

3.

Skolens forretningsorden og vedtægter.

4.

Fælles politiker.

5.

Forvaltningsloven og dagtilbudsloven.

 

Kommunikation.

1.

Formanden står for kommunikation i politiske hensyn.

2

Daglig leder står for kommunikation i faglige hensyn.

3.

Alt materiale der udsendes, hvor børnehaven bruges som medie skal godkendes af daglig leder og formanden. Med svar til ansøger inden for 5 hverdage

Ansættelse.

Ansættelse, samtaler og efterfølgende indstilling til skolebestyrelsen sker i henhold til skolens forretningsorden paragraf 5.

Samværspolitik.

 

Denne er fælles for hele institutionen og findes på skolens hjemme side.

Sygefraværspolitik.

 

Denne er fælles for hele institutionen og findes på skolens hjemme side.

Sponsoraftaler.

 

Denne er fælles for hele institutionen og findes på skolens hjemme side.

Rygepolitik

 

Denne er fælles for hele institutionen og findes på skolens hjemme side.

Organiseret forældrearbejde.

 

1.

Ved indmelding af barn i Gnisten kan forældrenes kompetencer skrives i en ”forældrebank”. Den daglige leder kan kontakte forældre med henblik på hjælp til børnehaven.

2.

Inden forældrehjælp til børnerelaterede opgaver indhenter daglig leder børneattester på pågældende forældre.

3.

Der indkaldes til arbejdsdag minimum en gang om året, hvor det er obligatorisk at mindst en forældre deltager.

4.

Det er den daglig leder, der alene afgør, hvornår der er brug for forældrehjælp.

Udtræden af bestyrelsen i utide.

 

1.

Suppleanten vil indtræde i det fratrædende bestyrelsesmedlems sted umiddelbart efter modtagelse af opsigelse.

2.

Ansættes et bestyrelsesmedlem i Frøbjerg Orte Friskole og Børnehave, udtræder denne af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

3.

Ønsker et medlem at træde tilbage af personlige årsager, skal vedkommende fremsende ønsket om dette skriftligt til formand eller næstformand.

4.

Det er muligt at blive siddende i bestyrelsen til valgperiodens udløb eller førstkommende generalforsamling, ved naturlig udmelding af barnet for skolestart.

 

Ændring af forretningsordnen

 

Denne forretningsorden skal godkendes af skolebestyrelsen som tillæg til børnehavens vedtægter.

Enhver ændring eller tilføjelse godkendes på to på hinanden følgende ordinære bestyrelsesmøder.

Forretningsordnen kan ikke stride mod gældende vedtægter, lovgivning med videre.